20 Σεπτεμβρίου 2017

Υποβολή επιστημονικών εργασιών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 30 Σεπτεμβρίου 2015

A. Τρόπος υποβολής:

 • Η διαδικασία έναρξης υποβολής των εργασιών θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2015.
 • Είναι δυνατή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου.
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη διαδικασία υποβολής παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου στο  e-mailabstracts@hdacongress.gr.
 • Όλη η επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω e-mail και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση έγκυρης ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής
 • Εργασίες που θα υποβάλλονται με ΦΑΞ δε θα γίνονται αποδεκτές

 Β. Θεματολογία :

Παρακαλούμε όπως επιλέξετε τη θεματική κατηγορία στην οποία ανήκει η εργασία σας

 • Διατροφική αξιολόγηση
 • Επιδημιολογία διατροφής
 • Μεταβολισμός θρεπτικών συστατικών
 • Παχυσαρκία
 • Διατροφή στα στάδια της ζωής
 • Διατροφή & χρόνια νοσήματα
 • Διατροφή & δημόσια υγεία
 • Διατροφή & άθληση
 • Βιοδραστικά συστατικά τροφίμων
 • Διατροφή Βαρέως Πάσχοντος


Γ.  Τρόπος Παρουσίασης

Παρακαλούμε όπως επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης:

 • Προφορική Ανακοίνωση
 • Αναρτημένη Ανακοίνωση

Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα, καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

Οι υπεύθυνοι για την αλληλογραφία συγγραφείς θα ενημερωθούν αναφορικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (εάν έγινε αποδεκτή ή όχι) καθώς και την ημέρα και ώρα παρουσίασης το αργότερο μέχρι τις31 Οκτωβρίου 2015.

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα τυπωθούν στο βιβλίο περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες του κειμένου της περίληψης:

 1. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις – με προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi – και να έχει πλήρη στοίχιση (justify) *.
 2. Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζούς χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο.
 4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold).
 5. Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζούς χαρακτήρες το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, καθώς και η πόλη.
 6. Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στο τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.
 7. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.
 8. Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
  α) Εισαγωγή   β)  Σκοπός     γ) Υλικό                  δ) Μέθοδος    ε) Αποτελέσματα                 στ) Συμπεράσματα. Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
 9. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες, με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά τις 250 λέξεις συνολικά.
 10. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου περίληψης η θεματική ενότητα, στην οποία εντάσσεται η εργασία.
 11. Μετά την παραλαβή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 12. Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως: «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ., δεν θα γίνονται δεκτές.
  *Προς διευκόλυνσή σας για την καταμέτρηση των λέξεων (μέγιστος αριθμός 250), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Tools / Word Count του Microsoft Office Word.

 

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (30 Σεπτεμβρίου 2015), δεν θα γίνονται δεκτές .
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης της κάθε εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 3. Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα παρουσίασης μόνο μίας εργασίας, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
 4. Εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, η εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου θα αποστείλει βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ενημέρωση της εταιρείας οργάνωσης του συνεδρίου, GOLDAIR Congress, σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης.
 5. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπεύθυνους για την αλληλογραφία συγγραφείς, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015.
 6. Απόσυρση περιλήψεων εργασιών, που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  30 Σεπτεμβρίου 2015. Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών και οι περιλήψεις θα δημοσιεύονται, ανάλογα με την τελική αξιολόγησή τους, στα έντυπα.

Περιλήψεις που θα υποβάλλονται με FAX δεν θα γίνονται δεκτές


Επικοινωνία με την ΕΕΙΔ

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Διατροφής

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής:

Κανάλια Επικοινωνίας:

Grespen.org on Facebook Grespen.org on Twitter
 
Όνομα  
Email  
Τηλέφωνο  
Θέμα  
Μήνυμα  

Λογότυπο της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Διατροφής