Νεότερες Οδηγίες για την Παρεντερική Διατροφή σε Παιδιά (ESPGHAN)

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής / Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (GrESPEN) αποτελεί μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο. Η ίδρυση της GrESPEN προέκυψε από την ανάγκη ενσωμάτωσης και διεπιστημονικής (multidisciplinary) συνεργασιάς, σε ένα φορέα, όλων των σχετικών με την Ιατρική και Κλινική Διατροφή ειδικών επιστημόνων (Ιατρών, Διαιτολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών κ.α.), προκειμένου να τεθούν οργανωμένα οι βάσεις για την εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα των τεκμηριωμένων οδηγιών-guidelines Κλινικής Διατροφής.

Όπως και στις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες άλλων χωρών (π.χ. AuSPEN, SENPE, PolSPEN, αλλά και ESPEN, FELANPE, ASPEN), ως μέλη μπορούν να εγγραφούν επιστήμονες σχετικών με την Ιατρική-Κλινική Διατροφή και Μεταβολισμό πεδίων (Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Χειρουργοί, Παθολόγοι, Εντατικολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Γενικοί Ιατροί κ.λπ.), Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, αλλά και λοιποί επιστήμονες με σχετικό επαγγελματικό ή ερευνητικό πεδίο.


Η GrESPEN ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, στοχεύει στην ανάπτυξη διεπιστημονικής συνεργασίας, αλλά και στην προς όφελος των ασθενών και της Επιστήμης, συνεργασίας με λοιπούς επιστημονικούς φορείς και Εταιρείες.